കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു

November 19, 2021
16
Views

കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിച്ചു

ദില്ലി: ഒടുവിൽ ശക്തമായ കർഷക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ഫലം കണ്ടു. വിവാദമായ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി. 3 കാർഷിക നിയമങ്ങളും പിൻവലിക്കുമെന്ന് കർഷകരോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Article Categories:
Latest News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 100 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.